Το Σωματείο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στην ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση των μελών του Σωματείου, εκλέγονται εννέα μέλη για το διοικητικό συμβούλιο και τρία μέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Το Δ.Σ. στη συνέχεια συγκροτείται σε σώμα.

Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου είναι ανοικτές για τα μέλη και τους εθελοντές του σωματείου.

Στη γενική συνέλευση και τις εκλογές συνήθως συμμετέχουν από 40 έως 65 ταμειακά εντάξει μέλη του Σωματείου.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInDigg thisShare on RedditShare on Tumblr